klachtenmeldpunt aanbestedingen

Inkoopcentrum Zuid  voorziet in een  klachtenregeling ter uitvoering van de Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als onderdeel van de Aanbestedingswet 2012.

De klachtenregeling wordt opgenomen in het aanbestedingsdocument van iedere Europese aanbesteding, nationale aanbesteding en meervoudig onderhandse aanbesteding.  Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven die lid zijn van Inkoopcentrum Zuid kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling. Een lid dat daarvoor kiest neemt de klachtenregeling op in haar aanbestedingsdocumenten.

De klachtenregeling omvat de inrichting van een klachtenmeldpunt en een klachtprocedure op basis waarvan klachten van ondernemers aangaande een concrete aanbesteding in behandeling worden genomen. Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen hierdoor op onafhankelijke en deskundige wijze worden opgelost.

Inkoopcentrum Zuid draagt er zorg voor dat haar  klachtenregeling zodanig is ingericht dat ondernemers een klacht snel en laagdrempelig kunnen indienen, dat elke klacht onafhankelijk, zorgvuldig en deskundig wordt behandeld.

Met de klachtenregeling wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om niet direct het rechtsmiddel van een kort geding te hoeven inzetten. Een ondernemer is niet verplicht om gebruik te maken van deze klachtenregeling.

Een ondernemer die een klacht wil indienen vult daartoe het klachtenformulier in. Na ondertekening kunt u het formulier met de vereiste bijlagen per mail sturen naar klacht@inkoopcentrumzuid.nl

Klik hier voor het klachtenreglement
Klik hier voor het klachtenformulier